Devátá rozvojová, a. s.
Jablonecká 322/70
190 00 Praha 9
O společnosti

Jediným zakladatelem společnosti Devátá rozvojová a.s. je Městská část Praha 9, se sídlem úřadu Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49, IČ 00063894. Zastupitelstvo Městské části Praha 9 dne 24.4.2007 usnesením 24/07 v souladu s ustanovením § 89 odst. 1, písm. j) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění, rozhodlo o založení akciové společnosti s obchodní firmou Devátá rozvojová a.s., a to zejména za účelem všestranného uspokojování potřeb občanů Městské části Praha 9, přičemž k tomuto rozhodnutí byl dle ustanovení § 90 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v platném znění, udělen souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

Postavení a činnosti jsou vymezeny řadou právních norem, zejména však Stanovami společnosti. Společnost vystupuje v právních vztazích s plnou právní subjektivitou a nese odpovědnost z nich vyplývající. Devátá rozvojová, a.s. je samostatný subjekt práva, právnická osoba ve formě obchodní společnosti s vlastními právy a povinnostmi vznikla dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku (§ 62 odst. 1. obchodního zákoníku). Plnění úkolů jediného zakladatele obchodní společnosti je vyhrazeno radě městské části (§ 94 odst. 2 písm. G) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze). Zakladatel, jakožto jediný akcionář prostřednictvím valné hromady, Rady MČ Praha 9, ovlivňuje působení společnosti.

Úkolem Deváté rozvojové je připravovat a realizovat transformaci majetku MČ, který je tvořen bytovým fondem tak, aby prostředky získané z nájmů byly v budoucnu efektivně nahrazeny prostředky získanými z transformace. Musí tedy připravovat strukturu dceřiných společností tak, aby jednotlivé činnosti a kompetence byl účetně a ekonomicky odděleny. Dále prostřednictvím výkonu vlastnických práv ve společnostech s nadpolovičním nebo majoritním podílem bude vykonávat kontrolní činnost, přičemž smluvní vztahy si budou dceřiné společnosti s obcí nastavovat samostatně. Tím dochází ke zvýšení transparentního prostředí. Dalším úkolem Deváté rozvojové je připravovat strategické plány rozvoje jednotlivých komunálních oblastí, zajistit vytvoření kvalitních ekonomických záměrů a dohlížet na jejich realizaci. Mezi ostatní činnosti společnosti patří i spolupořádání kulturních akcí na Praze 9.

Copyright © 2010 Devátá rozvojová, a. s. | Organizační a kompetenční opatření | Směrnice - informace | Směrnice - právní úkony Home | Top